เราทุกคนมีศักยภาพ

ในการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จำกัด หรือ LAPC คือผลิตผลจากการบ่มเพาะประสบการณ์บนอุดมการณ์อันแน่วแน่ ของ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ที่มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กไทย มายาวนานเกือบ 20 ปี

เราทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

จากอุดมการณ์ที่มุ่งพัฒนาเด็กด้วยหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ ได้ก่อให้เกิดอีกหนึ่งปณิธานอันมุ่งมั่นคือปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสนใจใฝ่รู้อย่างยั่งยืน LAPC จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยความเชื่อที่ว่าคนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของ LAPC คือ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยทุกเพศทุกวัย ด้วยหลักสูตรและเทคนิคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับความสุข

เพราะเมื่อผู้เรียนมีความสุขในการเรียนย่อมเปิดใจ เมื่อเปิดใจ ก็จะเข้าใจ เมื่อเข้าใจ ก็จะเข้าถึง เมื่อเข้าถึง ย่อมสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้นั้นไปใช้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Pin It on Pinterest

Shares