English in Natural way through Music and Movement

สนุกกับกิจกรรม

ภาษาอังกฤษแนวใหม่

ภาษาอังกฤษแสนสนุก

บุกเข้าโรงเรียนแล้ว

จุดเด่นของหลักสูตร

กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

ผู้สอนผ่านการอบรมจากเจ้าของลิขสิทธิ์

สื่อการสอนหลากหลาย

สื่อสำหรับพ่อแม่

English in Natural way through Music and Movement

แนวคิดสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและดนตรี เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

จุดเด่นของหลักสูตร
จุดเด่นของหลักสูตร
จุดเด่นของหลักสูตร

Pin It on Pinterest

Shares