Products & Service

Package เฉพาะหลักสูตร สำหรับโรงเรียน

สิทธิพิเศษสำหรับโรงเรียน

1. รหัสเข้าเว็บไซด์ my.kindermusik.com (ทางบริษัทฯ ส่งรหัสให้ทางโรงเรียน)

    ๐ สำหรับเข้าไปดาวน์โหลด นิทาน เพลง และสื่อเสียงประกอบการสอน รวมทั้งแผนการสอนและคู่มือการสอนแบบออนไลน์

2. คอร์สอบรมการใช้หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ Kindermusik จาก LAPC

    ๐ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม

3. การติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LAPC

    ๐ แบบตัวต่อตัว โดยการเข้าไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน เทคนิคการสอน การใช้อุปกรณ์ดนตรี สื่อการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง

    ๐ แบบออนไลน์ โดยการกำหนดช่วงเวลาให้ครูผู้สอนส่งคลิปบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อการติดตามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงอุปสรรคที่พบในห้องเรียน และแนวทางแก้ไข เป็นรายโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง

 

สิทธิพิเศษที่โรงเรียนได้รับสำหรับผู้ปกครอง

1. ไฟล์เอกสารสำหรับสื่อสารถึงผู้ปกครอง

    ๐ เนื้อหาการเรียนรู้ประจำวัน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบว่า ในแต่ละคาบเรียนนั้น เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อช่วยทบทวนและทำกิจกรรมต่อยอดกับบุตรหลานที่บ้าน

2. รหัสเข้าใช้งาน Website my.kindermusik.com สำหรับผู้ปกครอง ต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนไปสู่บ้าน

    ๐ นิทาน เพลง กิจกรรม เกม และคลิปวีดีโอ เพื่อทบทวนกับเด็กที่บ้าน

3. QR Code หรือ Link

    ๐ สำหรับผู้ปกครองเข้าไปชมกิจกรรม ทบทวนบทเรียนผ่าน Youtube

4. วุฒิบัตรสำหรับเด็ก

    ๐ เมื่อเรียนครบ 36 คาบเรียน เพื่อรับรองว่าได้เข้าร่วมหลักสูตร Kindermusik สากล และเก็บผลงานของเด็ก

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่ง LAPC จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE