Products & Service

สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน และนักเรียน

สำหรับครูผู้สอน

คู่มือครู แผนการสอน บัตรภาพ สื่อการสอนออนไลน์ การอบรม

สำหรับนักเรียน

หนังสือเรียน สมุดกิจกรรม สื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้

(ผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนการสอนผ่านช่่องทางออนไลน์ได้)

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE