Products & Service

Kindermusik คืออะไร

Kindermusik ก่อตั้งโดยนักการศึกษาด้านดนตรี คุณ Dan Pratt  เมื่อ ค.ศ. 1978
เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยดนตรีและการเคลื่อนไหว จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผสมผสานหลากหลายแนวคิด 
และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียมากว่า 40 ปี
 
 
Kindermusik ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ
จึงทำให้โครงการนี้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี
ไอร์แลนด์ อิตาลี สเปน สวีเดน จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฯลฯ

แนวคิดสำคัญของหลักสูตรคือ

“การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเสริมทักษะรอบด้านผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว” 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ และค่อยๆ ซึมซับภาษาอังกฤษ จนก่อเกิดเป็นความรัก ความคุ้นเคย
และมีทัศนคติที่ดี ไม่กลัวภาษาอังกฤษ และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

หลักสูตรของ Kindermusik เหมาะสำหรับ นำมาช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพราะเด็กๆ จะได้สัมผัสกับรูปแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจาก การฝึกอ่านเขียน

เรียนรู้ผ่านการเล่น เหมาะกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
โดยเน้นการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในอนาคต ดังนี้

ด้านร่างกาย เด็กๆ จะได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ด้วยการเขย่า เคาะอุปกรณ์ดนตรี และเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งหรืออิสระ 

ด้านสังคม เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักรอคอย แบ่งปัน และการยับยั้งชั่งใจ 

ด้านอารมณ์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การร้อง เล่น และเต้นไปกับเสียงเพลง โดยครูผู้สอนเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ด้านปัญญา เด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันผ่านวิธีการสอนแบบใช้ภาษาท่าทาง (Total Physical Response) และสื่อหลายรูปแบบ  เช่น หุ่นมือ อุปกรณ์ดนตรี  ผ้าหลากสี แผ่นภาพคำศัพท์ นิทาน บทกลอน ดนตรี บทเพลง

นอกจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว Kindermusik ยังให้ความสำคัญแก่ผู้สอนด้วย โดยครูผู้สอนจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ Kindermusik ประเทศสหรัฐอเมริกา และ LAPC เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการสอน จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการจัดการห้องเรียน  เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฟรี
Bring the magic of a Kindermusik class home for free!
© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE