Products & Service

Kindermusik ทั้ง 4 หลักสูตร สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี

"เพราะธรรมชาติของเด็ก ไม่ใช่นั่งเรียนเขียนอ่าน"

เราจึงเลือกโปรแกรมภาษาอังกฤษ Kindermusik จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากว่า 40 ปี  และได้สร้างสรรค์หลักสูตรให้เด็ก ๆ เรียน ภาษาอังกฤษผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้

 

Kindermusik มีหลักสูตรที่เน้นฝึกฟังและพูด ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับที่สูงขึ้น พร้อมเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาจากง่ายไปยาก รวม 4 หลักสูตร

 

สำหรับเด็ก 2-3 ปี

แนวคิดหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กที่สุด เน้นไปที่การเคลื่อนไหว ช่วยให้ร่างกายของเด็กแบเบาะได้พัฒนาผ่านการเดิน วิ่ง ปีนป่าย และพัฒนาการใช้เสียง เปล่งเสียงและร้องเพลง

 

เนื้อหาโดยรวม

เรียนรู้การใช้ร่างกายในแบบต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ดนตรีและเสียงเพลง รวมทั้งสร้างความคุ้นชินกับการใช้ภาษาในระดับเบื้องต้น

 

9 บทเรียน

ครอบครัวรอบตัวฉัน

รอบรู้รอบบ้าน

ยุ้งฉางสีแดงหลังโต

ปรืํนนนน!

ได้เวลาเล่น!

งั่่ม ๆ!

ขึ้นไปสูง ๆ 

อรุณสวัสดิ์

ลานบ้านใหญ่โต

สำหรับเด็ก 3-4 ปี

แนวคิดหลักสูตร

สร้างความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เนื้อหามีความน่าติดตาม และสอดคล้องกันในแต่ละบทเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

เนื้อหาโดยรวม

เรียนรู้สิ่งใกล้ตัวเด็ก ๆ เช่น สัตว์ในฟาร์ม ยานพาหนะ และกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ต้องทำ

 

9 บทเรียน

ไปเที่ยวฟาร์ม

1, 2, 3 ไป!

อรุณสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์

สวัสดี คุณหมี!

กระโดดสิ เจ้ากบ!

ฝนตก แดดออก

สีแดง สีเหลือง สีฟ้า

มอ ๆ แควก ๆ ฮี้!

ตัวฉัน

 

สำหรับเด็ก 4-5 ปี

แนวคิดหลักสูตร

สร้างการเรียนรู้จากสิ่งที่่ใกล้ตัวเด็ก ๆ มากที่สุด โดยเน้นให้เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหว และค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจการทำงานของร่างกาย พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษาไปพร้อมกัน

 

เนื้อหาโดยรวม

ความรู้จากสิ่งที่เกิด ได้จากประสาทสัมผัสของเด็ก ๆ ทั้งหมด เช่น อารมณ์ ความรู้สึก อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งพื้นฐานของคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในอนาคต เช่น สี รูปทรง หรือ การบอกลักษณะสิ่งของ วัตถุ หรือสัตว์ต่าง ๆ

 

9  บทเรียน

รู้สึกยังไงบ้าง?

ตัวฉันเก่งจัง

ท่วงทำนองของเมือง

รูปทรงและสีในฟาร์ม

ได้เวลาอาหารเที่ยง

เที่ยวทะเล

ขึ้นไปบนท้องฟ้า

พาเหรดสัตว์เลี้้ยง

ไป ไป ไปกันเลย!

สำหรับเด็ก 5-6 ปี

แนวคิดหลักสูตร

สร้างการเรียนรู้จากสิ่งที่่ใกล้ตัวเด็ก ๆ มากที่สุด โดยเน้นให้เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหว และค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจการทำงานของร่างกาย พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษาไปพร้อมกัน

 

เนื้อหาโดยรวม

ความรู้จากสิ่งที่เกิด ได้จากประสาทสัมผัสของเด็ก ๆ ทั้งหมด เช่น อารมณ์ ความรู้สึก อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งพื้นฐานของคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในอนาคต เช่น สี รูปทรง หรือ การบอกลักษณะสิ่งของ วัตถุ หรือสัตว์ต่าง ๆ

 

9  บทเรียน

รู้สึกยังไงบ้าง?

ตัวฉันเก่งจัง

ท่วงทำนองของเมือง

รูปทรงและสีในฟาร์ม

ได้เวลาอาหารเที่ยง

เที่ยวทะเล

ขึ้นไปบนท้องฟ้า

พาเหรดสัตว์เลี้้ยง

ไป ไป ไปกันเลย!

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE