Products & Service
products & service
Kindermusik @School
products description
Learning English in NATURAL WAY through MUSIC & MOVEMENT

1. เพิ่มความมั่นใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว ด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลาย นำเข้าจาก Kindermusik International ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. เพิ่มความสนุกพร้อมเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับพัฒนาการ ผ่านกระบวนการที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและมีงานวิจัยรองรับ

3. เพิ่มความสะดวก ลดความกังวลในการสอน ด้วยคู่มือการสอนแบบออนไลน์และรูปเล่ม, คลิปตัวอย่างการสอน, คลิปแนะนำเทคนิคต่าง ๆ อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

High Standard

Kindermusik เป็นโปรแกรมคุณภาพ ที่ผ่านมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา

๐ Common Core State Standards

๐ Head Start Standards and Frameworks

๐ Early Head Start School Readiness Goals for Infants and Toddlers

๐ Classroom Assessment Scoring System (CLASS)

๐ Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS)

๐ Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)

ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว พร้อมสื่อหลากหลาย

เด็ก ๆ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จาก

1. ครูผู้สอน และ audio เสียงเจ้าของภาษา

โดยเน้นที่ทักษะการฟังและการพูดก่อน ซึ่่งเป็นขั้นตอนของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

2. บทเพลง ดนตรี บทกลอน

ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระหรือตามเนื้อหาในบทเพลง พร้อมกับใช้อุปกรณ์ดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวคุณภาพดี เช่น sandblocks, egg shaker, scarf เป็นต้น

3. บัตรภาพ นิทานเล่มใหญ่ 

เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการสอนในห้องเรียน มีเรื่องราวสัมพันธ์กับ Unit ที่กำลังเรียนรู้

เพิ่มความมั่นใจด้านภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ตามความพร้อมของพัฒนาการ ระดับชั้น หรืออายุ

โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร แตกต่างกันที่ความซับซ้อนของเนื้อหาและความยากง่ายของคำศัพท์

Sing & Play อายุ 2-3 ปี

     English & Me  อายุ 3-4 ปี

     Wiggle & Grow  อายุ 4-5 ปี

     Laugh & Learn  อายุ 5-6 ปี

ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

ร่ายกาย

ประสาทสัมผัส

อารมณ์ สังคม

สติปัญญา

ดนตรี

ความคิดสร้างสรรค์

แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ตรงที่คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก (มอง, ฟัง, เคลื่อนไหว) และสอดแทรกเทคนิค 2T, 3R ไว้ในกระบวนการสอนได้อย่างแยบยล

TPR (Total Physical Response)

คือภาษาท่าทาง เด็กจะเรียนรู้ตามขั้นตอน เริ่มจาก

ดู ฟัง เลียนแบบ เพื่อจะได้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

Transition คือ ช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมสู่กิจกรรมต่อไป

 

Repetition คือ การทวนกิจกรรมเดิมซ้ำ ๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจและจดจำได้

 

Ribbon Pattern คือ รูปแบบของการดำเนินกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้

 

Ritual คือ ช่่วงกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตร ได้แก่ Hello Song และ Goodbye Song เพื่อให้เด็กรับรู้ว่ากำลังจะเข้าสู่ และจบกิจกรรมของ Kindermusik

 

อำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ครูผู้สอน

ด้วยคู่มือการสอนทั้งแบบออนไลน์ผ่าน website และแบบรูปเล่ม 

 

คลิปแนะนำการสอนทุกบทเรียนอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของ LAPC

แนวคิด เทคนิค และข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ Kindermusik International

Kindermusik @Home

ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้และทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ได้ 2 ช่องทาง

เอกสารการเรียนรู้ประจำวันของเด็ก (Take Home Page)

Take Home Page

กิจกรรมเล่นสนุกกับเด็กที่บ้าน ผ่าน YouTube Channel : Kindermusik for your kids with Cherry

ํYouTube Channel : Kindermusik for your kids with Cherry

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE