Products & Service
products & service
Phonics in a Box 1
products description
Graphemes ทั้ง 26 ตัว และ Phonemes ทั้ง 44 เสียง

สอนให้เด็กรู้จักตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง (graphemes) ทั้ง 26 ตัว ที่ใช้แทนเสียง (phonemes) ทั้ง 44 เสียง ที่ทำให้เกิดคำ และประโยค ในภาษาอังกฤษ ซึ่งง่ายต่อการออกเสียงและประสมเสียง

ผลการวิจัย

80% ของเด็กที่เรียนการฟัง ออกเสียง อ่านแบบโฟนิคส์ (Phonics) สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพ และรวมเร็วกว่าเด็กทั่วไป ถึง 2-3 ปี และมีความแตกฉานทางภาษา รักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ (เพราะอ่านได้) ซึ่งการเรียนแบบโฟนิคส์ สามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนแบบดั้งเดิมได้

Alphabet Flashcards 26 ตัวอักษร

สำหรับเรียนรู้รูปแบบตัวอักษร (graphemes) ความเหมือน ความแตกต่าง ทั้งตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็ก (lower-case) ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ใหญ่ (upper-case) และฝึกการออกเสียง (phonemes) ทั้ง 26 ตัว

One-Words Readers 26 เล่ม Sight Words กว่า 208 คำ

One-Word Readers ฝึกออกเสียงต้น (Initial Sound) พร้อมจดจำคำศัพท์ที่เด็กพบบ่อย ๆ (sight words) ในหนังสือกว่า 208 คำ (26 เล่ม ๆ ละ 8 คำ) เมื่อเด็ก ๆ คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้แล้ว เด็ก ๆ จะมีความมั่นใจ และสนุกสนานกับการอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ อีกด้วย ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ที่จะติดตัวไปในอนาคต

Decodable Story Books ทบทวนการออกเสียง VC และ CVC

ชุดหนังสือฝึกทบทวนการออกเสียง การสะกด จากกลุ่มคำที่แตกต่างกัน ทั้งแบบสองเสียง VC และสามเสียง CVC เสียงต้น (initial sound) เสียงท้าย (ending sound) พร้อมเรียนรู้ความแตกต่างของตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ เมื่ออยู่ในรูปประโยค

แผนการสอนรายสัปดาห์ (Weekly Lesson Plan)

แผนการสอน และทบทวนบทเรียนตลอดปีการศึกษา

แบ่งออกเป็น 5 ชุุด จัดกลุ่มตามหลักการออกเสียง Phonics จากง่ายไปยาก

ระยะเวลาฝึกที่เหมาะสมในแต่ละวันไม่เกิน 20 นาที และควรใช้ร่วมกับ การ์ดพยัญชนะ หนังสือคำศัพท์ และหนังสือฝึกอ่าน

ให้เสียง Phonics โดยคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

ให้เสียง Phonics พยัญชนะ สระ ผสมเสียง ฝึกอ่าน โดยคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ หรือคุณคริส เดลิเวอรี่

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved. Developed by ORANGE